>> Hållbarhet

Vi arbetar med hållbar utveckling

 • Våra produkter har lång livslängd.
 • Skjutluckor som producerades när Svalson startade för över 35 år sedan används och fungerar än idag.
 • Vi kan fortfarande tillhandahålla reservdelar eller uppdateringar till allt vi producerat om det skulle behövas.
 • Vi strävar efter att alltid använda den bäst kända miljövänliga tekniken och det bäst kända miljövänliga materialet i allt vad vi producerar.
 • Våra produkter rekommenderas av Sunda Hus och är bedömda och godkända av Byggvarubedömningen.
 • Vår målsättning är att minimera den miljöpåverkan vår verksamhet ger och uppnå en ständig förbättring genom att: minska förbrukningen av energi, råvaror och naturresurser.
 • Att arbeta för ökad återanvändning och återvinning av de restprodukter som genereras i verksamheten och minska uppkomst av avfall.
 • Minska risken för spridning av farliga ämnen till luft, mark och vatten.
 • Ett fungerande miljöledningssystem som lever upp till kraven i ISO 14001 gällande miljölagstiftning, dess författningar och andra krav. En säker och sund arbetsplats där vi utbildar och entusiasmerar våra anställda för att nå en hög kompetensnivå inom miljöområdet.
 • Att ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer som är knutna till vår verksamhet för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Samverkan och kommunikation med våra intressenter vad gäller vårt arbete för en bättre miljö.
 • Att utföra miljökonsekvensbedömningar vid all teknik-, produkt- och verksamhetsutveckling.